1. Portaali registreerunud kasutajaks saamine eeldab nõustumist kõigi kasutustingimustega. Juhul, kui kasutaja ei nõustu kõigi kasutustingimustega, ei ole Portaali kasutamine lubatud. Portaali kasutamiseks loetakse mistahes Portaalis avaldatud teksti, kujutise või andmete kasutamist mistahes viisil.

2. Portaali kasutamine on lubatud üksnes üldotstarbeliste veebilehitsejatega (näiteks: Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera jne). Portaali kasutamine ei ole lubatud programmide abil, mis saadavad  Portaalile automaatseid päringuid mistahes eesmärgil.

3. Portaali tavapäraseks kasutamiseks loetakse tutvumist Portaali sisuga ülalmärgitud üldotstarbeliste veebilehitsejate abil ning informatsiooni avaldamist registreeritud Kasutaja poolt vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.

4. Haldaja jätab endale õiguse antud Kasutajatingimuste osaliseks või täielikuks muutmiseks. Muudatused hakkavad kehtima alates nende avaldamisest siin lehel. Kui Kasutaja muudetud kasutajatingimustega ei nõustu, siis kohustub ta lõpetama Portaali kasutamise. Portaali edasine kasutamine tähendab nõustumist ka Kasutajatingimuste muudatustega.

5. Kasutaja kinnitab käesolevate kasutustingimustega nõustumisel, et tema poolt Portaali kaudu avaldatavad andmed ei ole eksitavad, ebatäpsed või ebaõiged; ei riku kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi õigusi, sealhulgas kolmandatele isikutele kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi ja ei ole vastuolus õigusaktide või heade kommete ja tavadega. Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt Portaali kaudu avaldatud materjalide seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning teiste seaduslike kohustuste või heade tavade järgimise eest Kasutaja poolt. 

6. Portaali ja kogu selle sisu, kaasa arvatud andmebaas, kõik tekstid ja pildid on kaitstud autoriõigusega. Autoriõigused kuuluvad Haldajale.

7. Kasutajal ei ole õigust anda kolmandatele isikutele Portaali lisatud objektide (fotode, tekstide) suhtes samasuguseid õigusi objektide kasutamiseks Portaali kaudu nagu on kasutustingimuste alusel omandanud Haldaja. Kõigi Portaalis avaldatud objektide (fotode, tekstide jne) kasutamise ainuõigus kuulub Haldajale.

8. Haldaja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele registreeritud Kasutaja kontaktandmeid, välja arvatud kontaktandmete edastamine seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks või uurimiseks või muudel juhtudel. Kasutaja poolt edastatud kontaktandmeid kasutab Haldaja üksnes Kasutajale viimase poolt soovitud teenuste osutamise eesmärgil ning seoses nende teenustega.

9. Haldajal on õigus piirata Kasutaja õigusi Portaali kasutamisel või lõpetada Kasutaja registreeritud staatus juhul, kui Kasutaja rikub käesolevaid kasutustingimusi

10. Haldajal on õigus kontrollida Kasutaja poolt Portaali edastatud tekste ja fotosid ning eemaldada sellised tekstid, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, mille avaldamise puhul oleks tegemist õigusrikkumisega või mille avaldamisel on Kasutaja muul moel rikkunud käesolevaid kasutustingimusi.

11. Haldajal on õigus tekste keeleliselt toimetada, säilitades nende üldise mõtte. Teha parandusi sellistesse tekstidesse, mis sisaldavad ebatäpseid või eksitavaid andmeid, samuti on Haldajal  õigus eemaldada fotod, mille sisu ei ole kooskõlas õigusaktide, heade tavade ja kommetega või kvaliteet ei vasta Haldaja poolt kehtestatud tehnilistele nõuetele.

12 .Kõik Portaalis avaldatud informatsioon, tekstid, pildimaterjal  on avalikud vaid isiklikuks kasutamiseks ning Kasutajal on keelatud Portaali kasutamine ärilistel eesmärkidel.

Mõisted

    Portaal Veebikeskkond, mis on kättessaadav internetilehel www.koer.ee.
    Andmebaas kujutab endast kõikide portaalis olevate tekstide, andmete ning fotode andmebaasi.
    Haldaja Portaali ja andmebaasi tegija ning haldaja on Advinci OÜ, mille tegevusaladeks on internetiturundus ja veebidisain .
    Kasutaja Kõik portaali kaudu haldaja poolt pakutavaid teenuseid kasutavad ning registreerunud isikud.